DERNEKLER KANUNU

DERNEKLER KANUNU

DERNEKLER KANUNU


 Kanun Numarası : 5253
 Kabul Tarihi : 4/11/2004
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/2004 Sayı :25649 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu Kanunun amacı; dernekler, dernek şube veya temsilcilikleri, federasyonlar, konfederasyonlar ve yabancı dernekler ile merkezleri yurt dışında bulunan dernek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye'deki şube veya temsilciliklerinin yasak ve izne tâbi faaliyetlerini, yükümlülüklerini, denetimlerini ve uygulanacak cezalar ile derneklere ilişkin diğer hususları düzenlemektir. Devamına Erişmek İçin Tıklayınız...