Tüzüğümüz

Derneğin Adı ve Merkezi :
Madde 1. Derneğin Adı: Çocuk Hemşireleri Derneğidir. Derneğin Merkezi İstanbul dur.
Madde 2.   Derneğin Amaç ve Etkinlikleri:
Derneğin Amacı:
a)  Çocuk hemşireliğindeki gelişmeleri izlemek ve ülkemiz Çocuk hemşireliğinin Dünya standartlarına ulaşmasını sağlamak.
b)  Çocuk hemşirelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinde katkıda bulunmak.
c)  Çocuk hemşireleri arasında iletişim ve sosyal dayanışmayı sağlamak.
d)  Çocuk hemşireliği ile ilgili araştırmalar, projeler yapmak.
e)  Ülkemizde halen önemli sorun olan ve çözüm gerektiren çocukların hastalık, bozukluk, sakatlık ve ölümüne neden olan konularda birey, aile, toplum ve sağlık personelini bilinçlendirmek.
Derneğin Etkinlikleri:
a)  Çocuk hemşirelerinin dernek ve eğitim kurumlarına karşı ilgilerini artırmak amacıyla dernek adına sosyal içerikli toplantılar düzenler, dergi, broşür, kitap yayınlar, kalem, anahtarlık, rozet vb yaptırır.
b)  Çocuk hemşirelerinin istendik düzeye gelebilmesi için ulusal ve uluslararası kuruluşlarda çalışan çocuk hemşireleri arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla seminerler, toplantılar düzenler, kurslar açar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
c)  Çocuk ile ilgili çalışan diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.
d)  Koruyucu ve tedavi edici sağlık kuruluşlarında çalışan çocuk hemşireleri ile birlikte araştırmalar, projeler yapar, araştırma sonuçlarının uygulama alanına yansıtılmasında katkıda bulunur.
e)  Dernek üyelerinin topluma yararlı nitelikte olan özgün ve çeviri eserlerinin dernek adına  basımını gerçekleştirir.
f)  Çocuk hemşireliği ile ilgili uluslararası gelişmeleri izler, yararlanır ve sonuçlarını değerlendirir.
g)  Yurtiçi ve yurtdışındaki çocuk hemşireliği derneği faaliyetleri ile ilgili toplantılara derneği temsil eden üyeler gönderir.
h)  Çocuk hemşireliğinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesindeki çalışmalara yardımcı olur.
Madde 3. Amacının Siyasi Olmaması
a)   Dernek, hiçbir siyasi ve dini kuruluşa bağlı olmadığı gibi dernek içinde de hiçbir şekilde siyasetle ve dinle uğraşılamaz.
b)   Dernek faaliyetlerini Atatürk ilke ve inkilapları doğrultusunda yürütür. 
Madde 4. Derneğin Kurucuları
Prof.Dr. Aysel KAVAKLI 
Prof.Dr. Nurgün PLATİN
Prof.Dr. Zeynep CONK
Doç.Dr. Gülay GÖRAK
Doç.Dr. Günsel BAŞER
Doç.Dr. Sevim SAVAŞER
Yard.Doç. Dr. Suzan YILDIZ
Yard.Doç. Dr. Hatice PEK
Yard.Doç. Dr. Nefise BAHÇECİK
Madde 5.   Derneğe Üye Olma Koşulları ve Üye Olma İşlemi:
Derneğe Üye Olma Koşulları:

a) Yurttaşlık haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 
b)  18 yaşını bitirmiş olmak.
c)  Çocuk ile ilgili kurum ve kuruluşlarda çalışan hemşireler, sağlık memuru vb sağlık elamanları ile bu konuya ilgi duyan ve katkıda bulunmak isteyen tüm bireyler derneğe üye olabilir.
d)  Üye, bu tüzükte belirtilen belli aidatı ödemekle yükümlüdür.
e)  Üyenin dernekler yasası hükümleri gereğince üyeliğine engel herhangi bir durumu olmaması gerekir.
f)   Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. 
g)  Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
 Üye Olma İşlemi:
 Üye olmak isteyenler bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvururlar. Dilekçe yönetim kurulunca 30 gün içinde incelenip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç ilgiliye yazı ile duyurulur. Başvurusu kabul edilen üye tutulacak deftere kaydedilir. Üyenin yıllık aidatını her yıl ödemesi zorunludur.
Derneğin şubeleri açıldığında şubesi açılan illerdeki yeni üyelik müracaatları o ildeki şubeye yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulu tarafından yapılır ve en çok 30 gün içinde bir yazı ile Genel Merkez e bildirilir.
Şubeler bulunduğu il sınırları dışından yapılan üyelik başvurulatını kabul edemez. Şubelerin bulundukları illerin dışındaki illerden üyelik başvuruları genel merkeze yapılır. 
Üyelik Türleri: 
Derneğin kurucu, asil, fahri ve onursal olmak üzere dört tür üyesi var.
Kurucu üye:
Madde 6. Dernek Genel Merkezini kuran üyedir. Kurucu üyeler de derneğin asil üyeleridir.
Asil Üye:
Madde 7. Asil üye, dernek yönetim kurulunca üyeliğine karar verilen ve aidatını düzenli ödeyen, tüzükte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üyelerdir.
Fahri Üye:
Madde 8.  Derneğe maddi, manevi katkıları olan kişilere yönetim kurulu kararı ile fahri üye ünvanı verilir. Fahri üyelerin toplantılara katılma yükümlülüğü, oy verme ve seçilme hakkı yoktur.
Onursal Üye:
Madde 9.   Derneğin amaç ve çalışmaları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında bu alanda hizmeti bulunan, büyük yararları dokunmuş yerli ve yabancı kişiler yönetim kurulu kararıyla onursal üye seçilirler. Fahri üye haklarına sahiptirler.
Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma:
Üyelikten Çıkma:

Madde 10. Hiç kimse dernekte kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak istifa etmek suretiyle dilediği anda dernekten ayrılabilir. Üyelikten çıkarılma Dernekler Yasası ve Tüzük Hükümleri uyarınca yapılır. Bu üyeler ayrılırken aidat borçlarını ödemekle yükümlüdürler.
Madde 11. Üyelikten Çıkarılma:
a)  İki yıl süre ile aidatını ödemeyen kişiler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Ayrıca;
b)  Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak.
c)  Derneğin amaçlarına aykırı hareketlerde bulunmak ve derneği bölücü işlemlere girişmek.
d)  Yüz kızartıcı veya meslekle ilgili bir suç nedeniyle hüküm giymek.
e)  İlgili yasalara göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek.
Yukarıda sayılan durumların birinin tespiti halinde üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Üyelik Aidatları:
Madde 12.
Üyelerin yıllık aidat ücreti genel kurul toplantılarında belirlenir.
Derneğin Organları:
Madde 13. Derneğin organları şunlardır:
a)  Genel Kurul
b)  Yönetim Kurulu
 c) Denetleme Kurulu
Gerekli görüldüğünde başka organlar da kurulabilir. Ancak zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilemez.
Genel Kurulun Kuruluş Şekil, Toplanma Zamanı, Çağrı Usulü, Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü
Kuruluş Şekli:
Madde 14.   Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye ve delegelerden oluşur. Toplantı Zamanı:
Madde 15.
a)  Olağan Genel Kurul: 3 yılda bir Nisan ayı içinde,
b)  Olağanüstü Genel Kuru: Dernek yönetim veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin (1/5) yazılı başvurusu üzerine,
Yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.
Çağrı Usulü:
Madde 16. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirmek veya bir gazetede ilan edilmek ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz.
Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilerek, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyrulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz
Toplantı Yeri ve Zamanı:
Madde 17. Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. 
Toplantı Yeter Sayısı, Karar Alma Usulü:
Madde 18. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin (2/3) oy çoğunluğu aranır.
Toplantının Yapılış Usulü:
Madde 19. Dernek genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeterli sayı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Başka bir üye aracılığı ile oy kullanamaz. Her üye genel kurulda bir üyeyi yani kendisini temsil eder.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenleyip başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda alınan kararları da belirtecek şekilde düzenlenen tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna en geç yedi gün içinde verilir.
Toplantıda Görüşülecek Konular:
Madde 20.
Genel kurulda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (l/l0) tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konular gündeme alınır.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
Madde 21.
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçimi.
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve saklanması.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
7. Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar verilmesi. 
8- Derneğin feshedilmesi.
9- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
10- Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar verilmesi.
Yönetim Kurulu Oluşumu ve Toplanması:
Madde 22. Yönetim kurulu genel kurul tarafından3 yıl süre için gizli oyla seçilmiş 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Bu süre içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırayla getirilir. Yönetim kuruluna seçilen asil üyeler en geç 5 gün içinde toplanarak, aralarında bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman ve bir veznedar üyeyi seçerler. Derneği başkan ve genel sekreter temsil eder, yönetim kurulu en az yılda 3 kez toplanır.
Yönetim kurulu toplantılarına, mazeretsiz üst üste 3 kez gelmeyen üye yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerinde yerine getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallenin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 23.
Yönetim kurulu aşağıda belirtilen konularda yetkili ve görevlidir.
1- Genel kurul kararlarını ve derneğin amaçları doğrultusunda alınan kararları uygulamak.
2- Derneği temsil etmek, bu konuda kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
3- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
4-  Derneğin kanunen tutmakla yükümlü olduğu defterleri düzenlemek ve kontrol etmek.
5- Genel kurul gündemini hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak.
6- Gerekli olduğu halde uygun göreceği ücret karşılığı yeteri kadar personel görevlendirmek.
7- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
8- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
9- Belirleyeceği günlerde ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Alınan kararların karar defterine yazılmasını sağlar.
10- Derneğin şubelerini denetler ya da denetlenmesini sağlar.
Görevliler:
Madde 24.
Genel Başkan, derneği temsil eder. Merkezin Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim Kurulu Kararlarını uygular. Derneği borçlu veya alacaklı duruma getirecek belgeleri sayman üye ile birlikte inceler ve onaylar. Genel sekreter, başkanın bulunmadığı zamanlarda veya lüzum gördüğü hallerde başkanlık görevini yürütür.
Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerin 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. 
Derneğin yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. 
Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
Genel sekreter yazışmaları düzenler, Yönetim Kurulu gündemini hazırlar, gerekli defterlerin tutulması, kararların yazılması ve bildirilmesini; sayman üye gelirlerin ve giderlerin düzenli takip edilmesini ve kıymetli evrakın saklanmasını sağlar. 
Dernek geliri toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu şahıslara yetki belgesi çıkartılır. Bu kişiler bankadan para çekmek ve yatırmakla sorumludur. Dernek paraları muteber Banka hesaplarında Yönetim Kurulu'ndan yetkili bir üyenin müşterek imza yetkisi ile bulundurulur. 
Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevleri:
Madde 25.
Denetleme kurulu, üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere, üyeler arasından genel kurulca seçilir.
Denetleme kurulu 1 yılı geçmeyen aralıklarla, derneğin işlemlerini, defterlerini, hesaplarını ve faaliyetlerini denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Genel Kurul, denetleme kurulunun raporunu göz önünde tutarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar verir.
Dernek Organlarına Seçilen Üyelerin Resmi Makamlara Bildirilmesi:
Madde 26.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 15 gün içinde, yönetim kurulu başkanı, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin adları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları yazılı olarak dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine bildirilir.
Derneğin Şubeleri, Şube Organları ve Şube Genel Kurulları:
Madde 27.
Çocuk Hemşireliği Derneği, merkez genel kurul kararı ile şube açabilir.
a) Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen  en az üç kişilik kurucular kurulu, şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirline şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermek suretiyle mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir. Şube kurucularının şube açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. 
b) Şube organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu dur. Şube organlarının oluşumu ve çalışması ile görev yetki ve sorumlulukları, merkez dernek organlarının görev, yetki ve sorumlulukları gibidir. 
c) Genel kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek, denetleme kurulu ise 3 asil ve 3 yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
d)  Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 2  ay önce bitirmek zorundadır.
e) Şubelerin olağan genel kurulu 3 yılda bir ocak ayı içinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
f) Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldıüı tarihi izleyen 30 gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadır. 
g) Şubeler merkez genel kurulunda yönetim kurulu başkanı ve üye sayısı 100 den az olan şube başkanlıklarından 1, 100 den fazla olanlardan ise her 50 üye adına şube genel kurulunda seçilecek 1 delege ile temsil edilir. 
h) Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim ve denetim kuruluna seçildiklerinde görevlerinden ayrılırlar.
Madde 28. Şubelerle ilgili diğer hükümler:
a)  Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmetleri doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür. 
b)  Şubeler safi gelirlerin in % 5 ini yılda bir genel merkeze gönderirler.
d)  Genel Merkez gerektiğinde şubeleri teftiş ve murakabe eder.
e)  Şubeler hakkında da bu tüzük ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. 
Dernek Gelirleri:
Madde 29.  Derneğin Başlıca Gelir Kaynakları Şunlardır:

1-  Üyelik aidatı.
2- Dernekçe yapılan yayın, sempozyum, kongre, seminer, konferans, bilimsel yarışma, araştırma gelirleri, düzenlenen sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
3- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
4- Derneğe yapılan bağış ve yardımlar
5- Yardım toplama hakkındaki yasalar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

Derneğin Giderleri ve Harcama Belgeleri:
Madde 30. Derneğin Giderleri

a)  Büro ve idari masraflar
b)  Demirbaş eşya masrafları
e)  Haberleşme masrafları
d)  Yönetim Kurulu üyelerinin veya görevlendireceği kişilerin dernek için yaptığı faaliyetlerdeki harcamalar (yol, konaklama giderleri)
e) Yayın masrafları
Yönetim kurulu tüzük hükümlerine uyar ve bütçenin dahilindeki tüm giderleri yapabilir.
Derneğin Tutmakla Yükümlü Olduğu Defterler:
Madde 31.
Dernek aşağıda yazılı ve hepsi noterce tasdik edilmiş defterleri tutar.
1- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri, yıllık aidatları bu deftere yazılır.
2- Karar defteri: Yönetim kurulu kararı tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
3- Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evraklar tarih sırasına göre kaydedilir.
4- Gelir ve gider defteri: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere kaydedilir. 
6- Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Tüzük Değişikliği:
Madde 32.
Yönetim kurulunun önerisi ile olağan veya olağanüstü genel kurulun toplantılarında, genel kurula katılan üyelerin 2/3 sinin oy çoğunluğu ile tüzük değişikliği yapılır. Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Tasviyesi:
Madde 33.

1- Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip üye sayısının 2/3 sinin kararı ile dernek feshedilebilir. Fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih kararı verilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinin oluşturduğu tasfiye kurulunca yapılr. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak önce derneğin hesaplarını inceler. Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. 
2- Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği ne devredilir. 
3- Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı nedenlere dayanarak verilen ek süreler hariç 3 ay içinde tamamlanır.
4- Derneğin tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra tasfiye kurulu durumu bir üst yazı ile 7 gün içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirir. Bu yazıya tasfiye tutanağını da ekler. 
5- Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır. 
Madde 34. Bu tüzükle gösterilmeyen konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 34 (otuz dört) maddeden ibarettir.
PROF. DR. SUZAN YILDIZ
YRD. DOÇ.DR. ZERRİN ÇİĞDEM
YRD. DOÇ.DR. DUYGU GÖZEN
YRD. DOÇ.DR. SERAP BALCI 
DR. SEDA ÇAĞLAR
DR. DUYGU SÖNMEZ DÜZKAYA
ARAŞ. GÖR. TUBA KOÇ