DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

DERNEKLER YÖNETMELİĞİ

 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ
   
 BİRİNCİ BÖLÜM
 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1 
- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları usul ve esasları düzenlemektir.  Devamına Erişmek İçin Tıklayınız...